Vedtægter for Helsingør Badminton Klub

Opdateret januar 2023 


§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Helsingør Badminton Klub også kaldet HBK er stiftet den 16. oktober 1940 og har hjemsted i 

Helsingør Kommune. 

Foreningen er gennem Sjællands Badminton Kreds (Badminton Sjælland) tilsluttet Danmarks Badminton 

Forbund (badminton Danmark) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og 

bestemmelser. Klubben kan endvidere være medlem af Dansk Handicap Idræts-Forbund og DGI. Klubben er 

tilsluttet Helsingør Sports Union (HSU)


§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke badminton og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at 

udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at 

engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 3 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve 

idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, 

forlægges generalforsamlingen.


§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt via Klubmodul/klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal 

indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen, 

dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere herfor.


§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I 

forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen 

afvikles.


§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af 

bestyrelsen.


§ 7

Restance 

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 


§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade 

for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende 

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens 

vedtægter.


§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 

afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved 

opslag på klubbens hjemmeside og på opslagstavle i hallen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen 

senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremlægges disse på klubbens 

hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er tilgængeligt for 

medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt 

fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 


§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt


§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke 

må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens 

opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på 

forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 

underskrives af dirigenten.


§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en 

femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom 

med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til 

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 

generalforsamling. 


§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 

nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Dog skal bestyrelsen 

nedsætte ungdomsudvalg og seniorudvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 

af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Vedtagelser træffes ved almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger 

føres en protokol. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 2 til 6 medlemmer og vælges for to år ad gangen 

på den ordinære generalforsamling. Formanden og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 

kassereren og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er myndige eller fylder 18 år i valgperioden og har stemmeret, jf. 

§ 9. 


§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskab efter omlægning går således fra 1. april 2013 

til 30. juni 2014. Bestyrelsen skal senest 3 uger inden generalforsamlingen afgive årsrapport for det foregående 

år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 

forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 


§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren 

skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til 

enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disses forfald af formanden eller 

kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele et medlem fuldmagt til at tegne 

foreningen på specifikke områder. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 

generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Den samlede 

bestyrelse skal i disse tilfælde tegne foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 

foreningen.


§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer 

er for forslaget. 


§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 

et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, 

hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 

medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, 

foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. 


Godkendt på generalforsamlingen den 23. januar 2023.

Hold i dag

Instagram